Apskaitos tarnyba

Ðiuolaikinës apskaitos ir sàskaitø faktûrø iðraðymo programos, uþdirbanèios pinigus tarp „Windows“, yra labai paprastos ir jø intuityvios operacijos. Visada yra naudotojø grupë, kuri vietoj pelës nori rinktis skirtingø programø laukø skirtukus. Jie yra aukðèiau ámoniø ar verslininkø, kurie nenori investuoti á ðiuolaikinius kompiuterius. Jiems sukurta programa „Comarch Klasyka“, kuri parduoda visus naujus sprendimus ir pasiûlymus idealia grafine forma.

„Comarch“ klasika yra funkcionali þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio programa. Tai suteikia galimybæ atsiskaityti uþ prekës þenklus supaprastintomis ir visomis buhalterinëmis apskaitomis. Tai leidþia jums iðlaikyti visà sandëlio valdymà, taip pat registruoti komercines operacijas, be to, uþsienio valiuta. Taikant paraiðkà, þurnalø skaièius, iðankstiniø sàskaitø tvarkymas, vidaus pardavimas ir pirkimai yra paprasti.

Sàskaitos faktûros modulis leidþia ávesti ilgus 160 simboliø produktø pavadinimus. Ji turi bankø duomenø bazæ, kuria galima naudotis pervedimams. Dirba su mokesèiø spausdintuvais.

Papildomas projekto taðkas yra darbo uþmokesèio modulis. Juo siekiama registruoti darbuotojø bylas, parengti rinkos sàraðà ir apskaièiuoti pajamas. Svarbu paþymëti darbuotojø nebuvimà ir atostogas. Ðis elementas vis dar suteikia mokesèiø deklaracijas PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 ir ZUS, taip pat teikia pervedimus mokesèiø inspekcijai.

Klientams gamintojas parengë specialià migracijos pasiûlymà svarbioms programos versijoms, naudodamas „Windows“ aplinkà. Tada gali bûti iðskirtinai originalus pasiûlymas, atsiþvelgiant á tai, kad atnaujinimas gali bûti sumaiðytas su 40% nuolaida, o naujausia taikomoji programa buvo sukurta remiantis naujausiomis technologijomis, apima ir nori pakeisti reglamentus, kurie dël likusiø prieþasèiø gali nesiekti klasikinë grupë.