Atex pramoninis dulkio siurblys

Centrinë dulkiø siurbimo sistema sustoja daug lengviau. Paprastai jis yra ádiegtas naujuose pastatuose, taèiau taip pat galima já pritvirtinti prie esamø. Tik ðiuolaikiniuose antrajame pastate jos vieta yra kruopðtesnë ir labai brangi.

Tai árodo, kad centrinë dulkiø siurbimo sistema yra fantastiðkesnë tradiciniu dulkiø siurbliu? Dabar, tradiciniø dulkiø siurbliø sëkme, ne visada atsikratome visø priemaiðø. Viskas priklauso nuo dulkiø siurblio vertës, ir daþnai atsitinka, kad filtras nesudaro laikotarpio, kad sustabdytø visas dulkes. Ðis dulkiø siurblys taip pat pakankamai triukðmingas. Centrinis dulkiø siurblys neiðsiurbia ásiurbiamo oro, nëra filtro, kuris kaip dulkiø siurblio sudëtinë dalis nëra visiðkai veiksmingas. Jis nesukelia triukðmo, nes dulkiø siurblio variklis yra uþ pastato ribø. Taèiau nieko nëra. Pirmojo dulkiø siurblio ádiegimas yra investicija, kuri, manau, nebus apgailestaujama, bet ne þmonës. Kituose pastatuose tokios sistemos árengimas yra gana paprastas, nes mes laisvai platiname visà árenginá, taip pat ir tada, kai ir vëlesni elektriniai ar hidrauliniai árenginiai. Svarbiausia metodo dalis yra vadinamoji centrinis padalinys, prijungtas prie namø. Tai tarsi tradicinio dulkiø siurblio korpusas ir taupys tarðà. Á centrinæ ámonæ pridedami tvirti vamzdþiai, pagaminti prie lizdø (arba didesniø keliø lizdø objektø. Tokia lizdas, norëdamas atlikti paprastà uþduotá, nori bûti centrinëje namo sienoje. Paskutinë siurbimo stotis yra laikoma ilgiau nei tiesioginiame dulkiø siurblyje, lanksèioje lanksèioje þarnoje, kuriai jau ruoðiamas vakuuminis valymas. Þarna tikriausiai yra árengta virð tam tikro jungiklio arba apvijø mechanizmo. Vakuuminë ðildymo sistema neiðvengiamai renkasi naujus pasekëjus.