Atheminimo transformatorius

Áþeminimas yra geriausias apsaugos nuo þaibo bûdas.Todël áþeminimas yra procesas, kuris ateina ið gido, kuris yra pagrindas, kuris atlieka elektros energijà.

Lengviausias elektros laidas yra vanduo, grafitas, geleþis, plienas, aliuminis, auksas, varis ir sidabras.Vadovas jungia kûnà su elektrifikuota grindimi, be to, kad ðis ryðys bûtø naudingas, elektrifikuotas kûnas gràþina arba priima mokestá, todël sukelia abejingumà.

Áþeminimo átaiso konstrukcija nëra labai sudëtinga. Toks átaisas kyla ið þemës elektrodo ir áþeminimo laido, jungiamojo laido, gnybtø arba bëgiø ir þemës laidø.Yra ávairiø tipø áþeminimas. Pirmieji tipai: áþeminimas, pagalbinis, efektyvus ir apsauginis áþeminimas.

Áþeminimo gnybtai vaidina svarbø vaidmená áþeminimo konstrukcijose. Ðie gnybtai yra pagaminti ið aliuminio ir prijungti þaibo laidus prie statybvietës. Áþeminimo gnybtai arba áþeminimas yra árenginio áþeminimo sistemos dalis ir garantuoja daugelio laidø sujungimà áþeminimo tikslais.Spynos dël savo dizaino skiriasi nuo paprastø, presuotø, plokðèiø; paprasti presai; kampinis presuotas butas; kampinis spaudimas; iðjungtos spaudos jungtys.Naudojamø spaustuvø tipà ir jo struktûrà, be kita ko, lemia prijungtø laidø skaièius, þmonës á þemæ.

Áþeminimo laido prijungimas prie áþeminimo turi bûti konstruojamas efektyviai ir nutraukti elektros jungties reikalavimus.Ðiuo metu naudojamas termito suvirinimas, naudojant spaustukus, sraigtinius gnybtus ar kitas tokias mechanines jungtis. Mechaniniai sujungimai turi bûti atliekami laikantis taisykliø, nustatytø pagal gamintojo instrukcijas.Kuriant þaibo apsaugos sistemà ypatingas dëmesys turëtø bûti skiriamas naudojamiems terminalams, kurie pirmiausia neturëtø paþeisti þemës elektrodo ar áþeminimo laido. Tokios sistemos rinkinyje yra bûdas pereiti ir taikyti principà, kad jungtys ir rankenos, sudarytos ið, bet ne ant lydmetalës, nesuteikia pakankamo mechaninio stiprumo ir gali bûti paþeistos.