Dailides diukdlio dethe

Norint ásigyti pramoniniø dulkiø surinkëjø, verta þinoti, kad yra keletas tokiø dulkiø surinkëjø tipø. Pirmasis dulkiø kolektoriø tipas yra nusodinimo kameros. Todël jie yra gravitaciniai dulkiø surinkëjai. Dulkiø dalelës, tekanèios á tokio dulkiø surinkimo árenginio vidø, esant gravitacijai, nukrenta á vienà dulkiø surinktuvo dugnà, o iðvalytos dujos, kurios yra lengvesnës, laisvai iðleidþiamos ið tokio dulkiø surinktuvo virðaus. Svarbus ðio dulkiø surinkimo modelio bruoþas yra galimybë iðskirti karðtàsias dulkes.

RecardioRecardio - Geriausias bûdas kovoti su hipertenzija!

Kitas ekonominiø dulkiø surinkëjø tipas yra inertiðki dulkiø surinkëjai. Jie pasiþymi tuo, kad tokie patiekalai yra rëme, taip pat labai supaprastinta konstrukcija. Taèiau reikëtø paþymëti, kad jø veiksmingumas nëra didelis. Todël didelëse gamybos parduotuvëse jie neveikia.Filtravimo filtrai yra dar vienas stilius. Filtruoti dulkiø surinktuvus ðiame tarybos akte, kad uþterðtos dujos gaminamos tinkamais audiniais. Ðioje technologijoje terðalai sëdi ant audinio, o iðgrynintos dujos teka. Tokiems dulkiø surinkëjams bûdingas labai ilgas efektyvumas. Ðtai kodël jie gerai dirba daugelyje gamybos parduotuviø.Verta atkreipti dëmesá á tai, kad dulkiø iðtraukimas yra reikalingas bet kurioje darbo vietoje, kurioje rodoma tam tikra oro tarða. Visada verta galvoti apie tai, kad tokie pramoniniai dulkiø surinkëjai yra daug daugiau, ir mes turëtume pritaikyti jûsø dulkiø surinktuvà prie namuose atlikto darbo skonio. Jis turëtø bûti skaitomas apie panaðius tokiø dulkiø surinkëjø parametrus, kad galiausiai bûtø galima nuspræsti, kiek nuspræsti. Dulkiø kolektoriø tipai pirmiausia skiriasi kiekvienu valymo efektyvumu. Todël ðie dulkiø surinkëjai, kurie yra ðiek tiek brangesni, tikrai bus galingesni. Taip pat svarbûs ámonës pramoniniai dulkiø surinkëjai. Verta paimti ið patikrintø ámoniø, kurios naudojasi gerà gráþtamàjá ryðá. Mes nebebusime nusivylæ ðiuolaikiniu tipu, garantuodami ásigytà pramoniná dulkiø surinktuvà.