Drabuthiai vaikams

Tikrasis sprogimo pavojus egzistuoja, jei oras yra dulkinamas kitomis dulkëmis. Jie gali bûti pagaminti ið medienos, smulkiø anglies dulkiø ar milteliø daþø. Didelá dëmesá skiriant smulkiems ávairiø kilmës dulkiø grûdams, gali kilti sprogimas. Uþdegimà gali sukelti atvira ugnis, elektrinës kibirkðtys, elektrostatinës srovës arba maðinø dalys, kurios yra ðildomos iki aukðtos temperatûros.

Siekiant sumaþinti sprogimo ir sprogimo rizikà, yra naudingos dulkiø iðtraukimo sistemos, o didþiausià dulkiø surinkimo árenginiø efektyvumà uþtikrina vietinës iðmetimo sistemos, kurios gali bûti savarankiðkø ginklø, èiulpø ar karnizo formos, kurios yra árengtos arti emisijos ðaltinio. Kiekvienas dulkiø klasteris turi bûti visam laikui iðimtas, kad jis nebûtø prijungtas prie konstrukcijos ir dulkiø. Taip pat patartina reguliariai iðtuðtinti dulkiø konteinerá.

Snail Farm

Dulkiø ðalinimo árenginiai turi bûti tikslûs pagal atex principà. Sujungti ventiliatoriai ir filtrai, kurie atitinka pagrindinius standartus. Atex (atex diegimas pradinëje versijoje pasirodo ið sprogimo plokðèiø, kuriose yra sprogimui atsparus filtras. Filtrai gali bûti pavieniai arba gali bûti naudingi daþnai naudojant.Dulkiø sprogimas konstrukcijoje sukelia membranos padalijimà, sprogias dujas á turiná taip, kad jis nepaþeistø filtro.

Pasirenkamas dulkiø iðtraukimo árenginys gali bûti aprûpintas kibirkðèiø gesinimo sistemomis arba moderniomis kibirkðèiø gesinimo sistemomis árenginio bute, naudojant anglies dioksidà. Gràþinimo sklendës turi bûti iðdëstytos ant filtro tiekiamø ventiliacijos kanalø. Slopintuvø paskirtis - uþkirsti kelià liepsnos plitimui árenginyje.