Fiskalines kasos istorijos

Ápareigojimas pirkti kasos aparatus susijæs su vis daugiau verslininkø. Anksèiau ar vëliau kiekvienas ið jø nusprendþia nuspræsti, koká prietaisà pasirinkti.Fiskalinës árangos gamintojai pritaiko savo gebëjimus klientams. Nëra jokiø abejoniø, kad kiti reikalavimai, susijæ su kasos siûlomais duomenimis, priklausys didelës parduotuvës savininkui, o tiksliau kitam gydytojui ar taksi vairuotojui.

Ðtai kodël dabar augaluose esantys árenginiai skiriasi nuo dabartiniø keliø ar daugiau paþangiø árenginiø. Yra dviejø tipø kasos aparatai: erc ir pos. Naudojant ðias sistemas yra sunkiau, nes pastarosios siûlo daug daugiau galimybiø. Jie taip pat iðsiskiria didesne verte nei „Erc“. Daugeliui verslininkø vertë yra vienas ið svarbiausiø elementø, á kuriuos jie atkreipia dëmesá perkant. Ðiuolaikinëje aplinkybëje paprastai nëra verta, kad jà bûtø lengva perdëti. Labai daþnai pigiausi kasos aparatai neatitinka verslininkø reikalavimø. Pirkdami árangà uþ labai maþà kainà, turite pridëti paskutiná, kad jo prekës þenklas su garantija nebus aiðkus. Netolimoje ateityje tai reiðkia, kad nëra daug didesnës nesëkmës rizikos, kuri visada iðreiðkiama bendrovës þaidimuose. Taèiau pigûs fiskaliniai kasos aparatai tikrai bus naudingi jauniems prekybininkams ir paslaugø sektoriams, pavyzdþiui, medicinai ir kosmetologijai. Jokiu bûdu verta permokëti perkant patiekalà ið didþiausio kainø intervalo. Kainos su garantija nëra geras kriterijus renkantis kasos aparatà. Konkretaus verslininko poreikiai jam yra labai svarbûs, o pramonë, kurioje ji daro mûsø prekës þenklà, yra labai svarbi. Kai kuriais atvejais optimalus sprendimas bus pasirinkti neðiojamàjá arba vieno vartotojo prietaisà prieðingai, o sistemos kasos aparatas bus geresnis. Renkantis fiskaliná kasà geriausia pritraukti ne tik vertæ, bet ir kokybæ.