Himimoto diagnoze

Kolposkopinës diagnostikos darbai grindþiami epitelio pavirðiaus architektûros ir kraujagysliø ávaizdþio interpretavimu. Ið esmës nepastebimos gimdos kaklelio epitelio srities detalës, kurios daþnai yra tinkama diagnozë, yra dydis, skaièiuojamas milimetro dalyse, o epitelio sferoje matomas kraujagysliø formatas yra maþdaug mikrono dydþio.

Susidarius su dabartine net tobula fotoaparatu, perduodant vaizdà maksimaliai aðtriai, tai negali matyti tokiø detaliø. Be to, gera atpaþinimas yra ávairios raudonos ir ðviesios spalvos atspalviø spalvos, matomos paprasta ðio konkretaus aplinkos filme. Net neámanoma naudoti net geriausio vaizdo perdavimo. Milþiniðki kolposkopinio vaizdo pasisukimai ir specifinë aplinka, kurioje mes esame priversti matyti vaizdà, neleis naudoti prietaisø, puikiai surenkanèiø kitose medicinos srityse. Dël neprieinamumo árenginiø veikimas yra labai sudëtingas. Klube su paskutiniu gydytoju, kompetentingu naudoti kolposkopu, daugeliu atvejø jis negali atlikti patikimos diagnozës, jis taip pat turi naudoti patikrinimus ir asmenines prielaidas.Optinis kolposkopas, árengtas daugiau regëjimo tunelyje, yra efektyviausias kolposkopo sprendimas, nes optinis organizmas tikisi atlikti stebëjimà, kuris palengvins tikslø diagnostiná pastebëto ploto aiðkinimà, o pacientas gali pamatyti ekrane skleidþiamà vaizdà arba versti gydytojà ar mokiná.Dabartiniu metu, efektyvus, bet jau naudojamas kolposkopas, atitinkantis reikiamus kokybës standartus tiek savo biure, tiek ir uþ vieðàjà ligoninæ, galite gauti uþ kelis tûkstanèius zlotø, ir árengiant já su regëjimo tuneliu, bet kuriame etape galima sumokëti apie penkis tûkstanèius zlotø. Jei reikia, tai galima uþ maþus pinigus, senø, susidëvëjusiø kolposkopø atnaujinimà, o po to jie veikia kaip kiti. Tam tikro ávykio kolposkopà galima gauti uþ dalá kainos, kurià mes turëtume ásigyti ásigyjant labai neveiksmingà ir netikslià kolposkopo vaizdo áraðà.