Kasos aparatai 2015 m kovo 1 d

Verslininkai, parduodantys prekes ar paslaugas naudodamiesi kasos aparatais, turi prisiminti, kad jiems tenka daug ásipareigojimø. Apskaitymas kasos aparatuose yra ástatymø reglamentuojamame artimame regione. Atitinkami ástatymai ir teisës aktai iðsamiai apibûdina kasos aparato naudotojo ir savininko ásipareigojimus. „Novitus“ fiskalinës tarnybos veikia tiek maþø, tiek dideliø parduotuviø grupëje. Ásigijæ árenginá, turite pasiraðyti sutartá su atitinkama paslauga - ði paslauga ne tik atliks visus remonto darbus, bet ir bus apmokestinama.

Apie ðá paskutiná veiksmà mokesèiø inspekcijai turi bûti praneðta ið anksto, nes reikalaujama, kad ðis pareigûnas dirbtø. Fiskalizacijos metu tarnybos darbuotojas spausdins kasos aparato ataskaità, o mokesèiø inspektorius parengs atitinkamà ataskaità. Ðiuos dokumentus investuotojas turi saugoti kartu su kasos prieþiûros darbais. Panaði procedûra galioja ir skaitant fiskalinio kasos nuomonæ. Verslininkas turi prisiminti, kad jam leidþiama registruoti tik nedideles naujoves. Tai gali bûti tik prekiø ar paslaugø pridëjimas ið jos atminties. Nedaug þmoniø þino, kad kasos aparatu pagalba registruojamas ne tik produktø pardavimas, bet ir visos paslaugos. Ðiuos klausimus visiðkai reglamentuoja atitinkamas ástatymas, kuriame iðvardijami stresai ir darbas, kai kasa yra privaloma. Dël to, kad nëra kasos aparato, arba dël to nebuvo uþregistruotas pardavimo kiekis, mokesèiø inspekcija nustato aukðtas baudas. Kasos aparato naudotojas taip pat turëtø prisiminti, kad kiekvienos dienos rezultatas, bet ir savaitë, mënuo ir metai turëtø atspausdinti atitinkamà ataskaità, kurioje bûtø pateiktas iðsamus tam tikru atsiskaitymo laikotarpiu sukurtø veiklø sàraðas. Tinkamø ataskaitø trûkumas ir ásitikinimas, kad tai bus bausmës skyrimo sàlyga. Todël kiekvienas investuotojas savo darbuotojams turëtø suteikti tinkamà mokymà kasoje. Nedaug verslininkø þino, kad jie taip pat turi kasos aparatus bet kurioje ið vietø, kur jie uþdirba pinigus ið pagrindinio registro, nes jûs negalite sustabdyti pardavimø áraðymo, net jei prietaisas sugenda.