Kasos aparatai

Ar galima parduoti kasos aparatà? Taèiau ámanoma tik tada, kai jis yra iðregistruotas ir paprastai per tam tikro gamintojo paslaugø ámonæ, nes jie yra suinteresuoti pirkti naudojamus kasos aparatus, o populiarûs ir naudojami kasos aparatai gali bûti árengti tam tikro gamintojo ágaliotuose taðkuose. Kasos aparatas taip pat gali bûti lengvai paðalintas á metalo lauþà. O jei kasos aparatai yra labai ádomûs, labai svarbu já parduoti naujai ámonei.

Multilan ActiveMultilan Active Veiksmingas būdas pagerinti jūsų klausos kokybę

Nëra aiðkiø reglamentø, reglamentuojanèiø pastebëtus èekius, kad mokesèiø mokëtojø veiksmai susijæ su mokesèiø registrais, kurie buvo surengti pasibaigus jo verslo darbui. Në vienas ið galiojanèiø reglamentø nedraudþia mokesèiø mokëtojui parduoti naudojamo fiskalinio kasos, kuri jai priklauso. Tokia priklausoma padëtis egzistuoja individualiame þaidime, kuris buvo uþregistruotas 2012 m. Rugpjûèio 23 d. Numeriu ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, kuriame Bidgoðèo mokesèiø rûmø direktorius pareiðkë, kad po kasos aparatø paðalinimo ið pelno ir visi nurodyti formalumai fiskaliniø kasos aparatø reguliavimas veikia kaip mokesèiø mokëtojas. Tai nesukuria jokiø kliûèiø, kad apraðyta situacija fiskalinis kasos aparatas galëtø bûti ið tikrøjø sunaikintas ar parduodamas kitai daliai. Ir praktiðkai iðreiðkiama, kad niekas, iðskyrus gamintojà, yra suinteresuotas pirkti naudojamà kasos aparatà. Tas pats padaryta ir tuo, kad registracijos kasos aparatas yra tinkamo tikslo prietaisas, o jo forma, veikimas, taip pat galimybë naudotis mokesèiø mokëtojais yra aiðkiai uþregistruoti taisyklëse, kurios veikia kasos aparatuose. Tik ágalioti pasaulio gamintojai ir subjektai, veikiantys Bendrijos viduje ásigyjant ar importuojant kasos aparatus, kurie patvirtina Centrinës priemoniø biuro pirmininko patvirtinimà, kad jø teikiamos funkcijos, uþregistruotos mene. 111 para. 6a ir kriterijai bei sàlygos, kurias jie turi atitikti. Todël, jei mokesèiø mokëtojas nori perparduoti fiskalinius pinigus kitam asmeniui, bûtø naudinga ðá sprendimà vertinti profesionalia kasos tarnyba, kuri ávertins, ar ði suma atitinka PVM ástatymo reikalavimus, arba, jei taikoma, ádiegti naujà fiskaliná modulá.