Kasos aparatas 2015 m deklaracijoje

Finansinis kasos aparatas nenuostabu kaip elektroninis prietaisas, kurio paskirtis - registruoti apyvartà ir mokesèiø sumà, kurià reikia sumokëti ið maþmeninës prekybos. Pajamø stebëjimas naudojant kasos aparatà (fiskaliná pagal standartà yra verslininkai, kurie parduoda prekes / paslaugas fiziniø asmenø, kurie nevykdo verslo, atveju. Taèiau yra kasos aparatø iðimèiø katalogas.

Tai visø pirma susijæ su mokesèiø mokëtojais, kuriø pelno gràþa (atsiþvelgiant á fizinius veidus per praëjusius finansinius metus nevirðijo dvideðimt tûkstanèiø zlotø. Taèiau reikia paþymëti, kad yra tam tikros veiklos, kuri turëtø bûti uþregistruota kasoje, neskiriant prekybos apyvarta. Tai visø pirma susijæ su skystø dujø, varikliø daliø, priekabø / puspriekabiø, radijo / televizijos árangos, keleiviø aptarnavimo, þmoniø veþimo ir jø bagaþo, mokesèiø konsultacijø, teisiniø paslaugø ir daug naujø.Prieð pirkdami kasos aparatà, turite ásitikinti, kad atliktas darbas reikalauja naudoti kasos aparatà. Mes neturime pateikti to, kai parduodame prekes ar teikiame paslaugas ámonëms ar organizacijoms, valstybës ir vietos valdþios institucijoms, o mokesèiø mokëtojas - „Kraków“ fiskalinis kasos aparatas. Kilus abejonëms, kvalifikuotas personalas patars ir paaiðkins taisykles dël privalomo kasos.

ProsteroProstero - Urologiniai pleistrai dėl vyrų seksualinės disfunkcijos!

Kelionë nusipelno fakto, kad, pavyzdþiui, automobiliø remonto dirbtuvëse nereikia turëti fiskaliniø valiutø, kai jø parduodamos prekës yra atliekamos automobilyje. Kodël? Atsiþvelgiant á tai, kad nagrinëjamoje situacijoje jie teikia tik paslaugà ir neparduoda produkto. Taèiau, jei tai árodo, kad turime nusipirkti fiskaliná kasà, tai yra sudëtingas pasirinkimas, nes aikðtëje yra daug tipø. Pirkdami reikia atkreipti dëmesá á tai, ar prietaiso gamintojas yra finansø ministro sprendimas, kuriame teigiama, kad kasos aparato tipas atitinka reikalavimus ir techninius reikalavimus, reikalingus norint pasinaudoti kasos aparato pirkimu.Jei ásigijome kasos aparatà, mes vis dar turime paminëti jos fiskalizacijà. Per septynias dienas nuo atitinkamo darbo atlikimo mes taip pat turime pasirûpinti, kad ji bûtø paskirta á mokesèiø inspekcijà þmogaus spaudoje. Reikia nepamirðti, kad netinkama registracija gali prarasti teisæ á atleidimà, 30% pirkimo mokesèio praradimà uþ pirkimus, susijusius su registracijos skyriuje registruotu pardavimu - iki registracijos momento, baudþiamosios sankcijos.Galite laimëti pagalbos pirkdami kasos aparatus. Tai yra 90% grynosios kainos (be PVM, ne daugiau kaip 700 PLN uþ visas registracijos pradþioje deklaruotas pinigø sumas. Ið ðios sàskaitos faktûros sumokëtà PVM galima iðskaièiuoti.