Kasos aparatas ergo

Ðiuo metu, pagal galiojanèius ástatymus, beveik visi verslininkai, atsiþvelgiant á jø verslo plëtros pobûdá, turëtø bûti fiskalinis kasos aparatas. Bûtina pasiekti dabartiná tikslà. Taèiau verta þinoti, kad rinkoje galime rasti labai originalius kasos aparatø tipus. Taigi, kà turëtume pasirinkti?

Kvito kopijaVisø pirma, ieðkodami savo kompanijai tinkamo kasos, turëtumëte rasti tipà, kuris gauna gerà kopijà. Turëtumëte þinoti, kad kiekvienas verslininkas, vadovaudamasis galiojanèiais ástatymais, turi saugoti tokias èekiø kopijas iki 5 metø. Tai ypaè svarbu, todël turëtumëte kruopðèiai apsvarstyti, kokio tipo pirkti.

ArthroNEO

Þinoma, visi, kurie bent kartà sumokëjome kortele uþ mûsø pirkimus, pastebëjo, kad daugelis verslininkø turi kasos aparatà, kuris iðspausdina sveèiui skirtà kvito kopijà. Taigi yra daug elegantiðko sprendimo, nes atspausdinta kopija taip pat yra ir mes galime archyvuoti. Taèiau taip atsitinka, kai, pavyzdþiui, esame labai aukðti ir klientai perka didelius pirkimus. Daþnai yra ámanoma, kad mûsø popieriaus ritinys kiðenëje bus atliktas ir daþnai turëtø bûti pakeistas, o tai veda prie eiliø. Verta prisiminti, kad ðiandienos technikos dëka nereikia spausdinti kvito kopijos. Dabar já galima paraðyti elektroniniu bûdu. Skamba neátikëtinai?

Elektroninë kopijaÐio tipo sprendimas turi neáprastai daug privalumø. Visø pirma, sutikdami ásigyti nedidelá kasos aparatà, kurio dëka galima valdyti elektroninæ kopijà, sutaupome laiko. Mums nereikia nagrinëti kvito kopijø archyvavimo, ir mes neturëtume viskà prisiminti, kad nesëkmingai gautø klientui gero kvito. Jis daþnai aplanko ðiuos itin stresus, ypaè naujiems nepatyrusiems darbuotojams. Verta daugiau suþinoti apie tai, kad, gaudami ðià rûðá, mes taupome aplinkà.

Kodël verta pirkti maþà kasos aparatà su elektronine kopija?Visø pirma, santykiuose su mûsø verslu verta paminëti, kad paprastai nereikës didelës fiskalinës sumos. Toks nedidelis produktas yra labai patogus ir neabejotinai darbas pirmiausia ámonëse, kurios teikia kitoká aptarnavimo bûdà. Galime su jais susipaþinti, pavyzdþiui, kosmetologe ar kirpykloje. Be to, verta prisiminti, kad elektroninës kopijos dëka, iðleidþiant popieriaus ritinius spausdinimui, bus iðleisti maþiau pinigø. Verta þinoti, kad kopijas galima keisti tolimais veþëjais.Priimdami kasos aparatø pasirinkimà, prieð priimdami galutiná sprendimà dël pirkimo, turëtume tai ið anksto galvoti. Anksèiau buvo labai populiarus nedidelis kasos aparatas su elektronine novito nano e kopija, taèiau vis dar ádomu, koks modelis bûtø labai naudingas Lenkijos ámonei, turëtume investuoti á já.