Kasos aparatas internetu

Pirmiausia turëtumëte pasirûpinti, kad kasos aparatas ir fiskalinis spausdintuvas nebûtø vieninteliai. Yra árenginiø, kurie labai skiriasi. Nors jie paprastai painiojami tarpusavyje, jie turi savo pardavimo registravimo sistemas ir jiems bûdingos skirtingos funkcijos.

Kasos aparatai turi pilnà pardavimo valdymo bûdà. Juose yra medþiagø ir pagalbos duomenø bazë, todël jie neturi bûti prijungti prie kito prietaiso. Tada galite pasakyti, kad jie yra savarankiðki. Atsiþvelgiant á tai, kad jie turi keletà funkcijø nei fiskaliniai spausdintuvai, jie yra pigesni uþ juos, o tai tikrai naudinga. Yra þinoma, kad kiekvienas gali pamatyti, kiek uþdirbti ir tuo paèiu metu kaip ir maþiausiai iðleisti.Finansiniai spausdintuvai yra dideli kasos aparatai. Be gebëjimo spausdinti kvitus ir iðlaikyti pardavimo sistemà, yra dar daugiau funkcijø. Pavyzdþiui, jie gali stebëti produktø, kuriuos þinoma ámonë turi privaèiai, inventoriø. Tokio pasiûlymo dëka, jûs visada þinote, kas tam tikru momentu gali bûti iðparduota prekybos centre ir kà reikëtø ásigyti patogioje vietoje. Be savo mados, galite ávesti naujas reklamas. Ne tik áprastas kainø sumaþinimas, bet ir pigesnis pardavimø rezultatas pakuotëje, pavyzdþiui: Pirkti du produktus ir treèià, kurià gausite nemokamai. Kita vertus, tai yra tiesioginiø PVM sàskaitø faktûrø spausdinimo funkcija, taip pat pasiûlymas patobulinti èeká prieð spausdinant. Toks pasiûlymas neturi fiskaliniø kasos aparatø. Taèiau atskiriant nuo fiskaliniø kasos aparatø jie nëra savarankiðki ir tinkamai veikia, jie turi bûti prijungti prie iðorinës pardavimo sistemos, t. Y. Kompiuterio. Taip pat yra trûkumas ir privalumas. Trûkumas yra tas, kad be kompiuterio nëra galimybës spausdinti kvitus. Kompiuterio pirkimas vis dar turi papildomø iðlaidø. Taèiau privalumas yra tas, kad pardavimo duomenys, esantys kompiuteryje, yra tikslesni ir paprastesni. Fiskaliniai spausdintuvai puikiai konsultuojasi tose vietose, kur produktø duomenø bazës yra labai rimtos. Nepaisant didþiulio fiskalinio spausdintuvo pranaðumø per kasos aparatà, prieð priimant sprendimà dël jø ásigijimo, verta apsvarstyti, ar tokia profesionali áranga mums naudinga. Þmonëms, turinèioms maþø parduotuviø, nëra tokios plataus darbo sistemos, o finansø ástaigos iðlaidos yra jaunesnës nei fiskalinis spausdintuvas.