Kasos aparatas kaip pranedti

Verslininkai, valdantys verslo kampanijà, kurioje naudojami kasos aparatai, turi pasirûpinti daugybe reikalavimø. Vienas ið jø yra popieriniø ritiniø, turinèiø pajamø kopijas, tikslas per atitinkamame reglamente nurodytà laikotarpá, kuris iki 2013 m. Buvo pratæstas.

Iki 2012 m. Gruodþio 31 d., Remiantis Finansø ministro 2008 m. Reglamentu, galiojo pereinamasis laikotarpis, pagal kurá pajamø kopijos turëjo bûti patiriamos dvejus metus. Nuo 2013 m. Pradþios kvitø kasos saugojimas pasikeitë ir buvo iðplëstas iki penkeriø metø valstybës. Mokesèiø mokëtojai, registruodami pardavimus fiskalinëmis sumomis 2013 m., Turëtø paimti 2012 m. Ir 2011 m. Pardavimus patvirtinanèiø pajamø kopijas, o ankstesnes kvitus galima sunaikinti. Taèiau jie taip pat turi pasirûpinti, kad archyvuotos 2013 m. Áplaukø kopijos bûtø saugomos iki 2018 m., Nes pastaroji laiko penkeriø metø laikotarpá nuo kalendoriniø metø, kuriais baigiasi mokesèiø mokëjimo terminas, pabaigos.Kodël fiskaliniø pajamø kopijø saugojimas yra penkeriø metø laikotarpis? Visø pirma, dël pastarojo, mokesèiø ásipareigojimo apribojimo laikas yra tik penkeri metai.Yra daug nuogàstavimø, kad bûtina ilgà laikà gauti archyviniø kopijø. Taèiau Finansø ministerija mano, kad penkeriø metø laikas yra mokestiniø atsiskaitymø reguliarumas. Kvitø kopijos yra vienintelis árodymas, kad dokumentai yra pardavimai, jo vertë ir mokesèiø tarifai.Vis dëlto verta paþymëti, kad nors ástatymø leidëjas nurodë konkretø laikotarpá, per kurá reikia archyvuoti kopijas su fiskalinëmis áplaukomis, jis nenurodë situacijos, kurioje jie turëtø gyventi. Pigiausi fiskaliniai kasos aparatai Krokuvoje saugo popierinius èekius. & Nbsp; & nbsp; Svarbiausi kasos aparatai su iðplëstiniu moduliu yra tendencija archyvuoti elektroninius kvitus. Tai turëtø bûti ir turëti, kad net verslo likvidavimo faktas jokiu bûdu neatleidþia verslininko nuo ástatyminio ásipareigojimo saugoti kasos aparatø kopijas.