Kasos aparato ilgalaikis turtas

Ðiuo metu gali pasirodyti, kad kaþkas gaus didelæ finansinæ baudà, nes jis neþinojo, kad jis turëjo saugoti kasoje.Dabar reikia ádiegti fiskalinius árenginius novitus deon e & nbsp; tiems mokesèiø mokëtojams, kuriø apyvarta virðys 20 000 PLN. Tai yra daug maþesnë apyvarta nei ankstesniais metais, o Finansø ministerija ketina apriboti ðià tiesà, tai yra dar vienas sàraðas, kuriame prekiautojai turëtø ádiegti kasos aparatus prieð pirmà pardavimà. Ðiuo metu kiekvienoje advokatø kontoroje turi bûti privalomas kasos aparatas. & Nbsp; gedimo atveju „kasos aparatas“, nes neturime rezervinio fiskalinio kasos - turëtumëte visiðkai atsisakyti pardavimo.

Jei mokesèiø mokëtojas neturi fiskalinio kasos, ir jis buvo ápareigotas tai padaryti, jam bus skirta bauda iki 240 dieniniø tarifø uþ „knygà“. Dar blogiau, kad bûtø atimta teisë atskaityti arba gràþinti PVM 90% grynosios pirkimo kainos, ir atimant turtà atimama 30% pirkimo mokesèio tuo metu, kai nëra indëlio 240. Dienos mokëtojas taip pat gauna uþ nepatikimà knygos laikymà. Be to, jei mokesèiø mokëtojas neparodo ðio pardavimo PVM sutartyje, jis taip pat bus baudþiamas iki 720 dienø tarifø, laisvës atëmimu iki 2 metø arba abiem.Jei mokesèiø mokëtojo veikla susijusi su daugeliu transporto paslaugø, skystøjø dujø paskirstymo, automobiliø daliø pardavimo, yra susijusi su televizijos ar radijo árangos tiekimu ir panaðiomis fotoaparato dalimis - mokesèiø mokëtojas nori bûti fiskaliniu kasos aparatu. Jis yra toks pat kaip ir tauriøjø metalø medþiagø tiekimas, kompiuteriniø duomenø ar produktø pristatymas, ir yra skirtas aukcionui. Ápareigojimas be metinës pajamos taip pat taikomas tabako gaminiø ir alkoholiniø gërimø pardavimui, be jokios prieþasties, PKWIU simboliu su konkreèiais elementais. Einamaisiais metais nuotrauka ið kasos bus atimta ið verslininkø, kurie siûlo paslaugas verslininkams ir vienodo tarifo ûkininkams. Su sàlyga, kad visa mokesèiø mokëtojo iðmoka yra dokumentuojama su sàskaita, nurodanèia gavëjà. Taip pat bilietø pardavimas ir keleiviø veþimo vietø rezervavimas, kai panaði veikla vykdoma paðtu, banke ar panaðiose ástaigose. Ðie mokesèiø mokëtojai, veikiantys ðias operacijas 2015 m., Privalo taikyti fiskalinius kasos aparatus, virðydami subjektyvià iðimtá.