Kasos patvirtinimas

Kasos aparatai kirpëjams, fiskalinis spausdintuvas staliui, fiskalinis árenginys taksi vairuotojui - kokiu bûdu pasirinkti gerà ir saugià árangà kasdieniniam pardavimui, kuris veiks kitomis sàlygomis ir tiksliai patenka á jø paèiø poreikius? Kuris kasos aparatas veiks tam tikroje pramonëje, korporacijoje ar vietoje? Þinoma, reakcija á paskutiná rûpestá nëra lengva. Todël prieð pasirinkdami, verta apsvarstyti keletà patarimø, kurie leis jums pasirinkti maþà fiskaliná kasà.Maþas kasos aparatas, pavyzdþiui, elzab mini, gali sukurti visiðkai nepriklausomai nuo kompiuterio ar neðiojamojo kompiuterio. Ið esmës yra beveik viskas, ko reikia norint iðlaikyti ir iðsamiai veikti savarankiðkai, ty klaviatûra, vienas ar du ekranai ir efektyvus spausdinimo mechanizmas. Jûs galite ádëti já á registratûrà ar pardavimo skaitiklá arba nuvesti já á taksi ir, tinkamai konfigûravus, uþregistruoti paslaugø ar produktø pardavimà.

Kas patikrins maþus kasos aparatus su kuo?Maþas kasos aparatas puikiai tinka, kai nereikia nuosavybës ið atskiros ir specializuotos internetinës programos prie stalo ir pardavimo paslaugos. Todël tai puikus bûdas verslininkams, norintiems prisiminti mobiløjá árenginá. Neðiojami maþai fiskaliniai kasos aparatai, ty elzab mini, turi labai veiksmingas baterijas ir tuo paèiu metu daug maþo svorio. Ðis padaþas yra puikus pasirinkimas visiems kasos aparatams, be kita ko, naudojami kosmetologams, kurie, be standartinës salono padëties, taip pat atlieka ávairius bûdus savo klientø pastatuose, taip pat namø biurø ar taksi vairuotojø specialistus, kurie nori tokio patiekalo artimiausiuose automobiliuose ,

Maþi matmenysKasos aparatas neabejotinai yra kitas prietaisas, kuriam reikia rasti tinkamà vietà ámonëje. Jei tai yra tikras, didelis ir nepakankamas stacionarus prietaisas, bûtina iðdëstyti erdvæ taip, kad jà bûtø galima lengvai pritaikyti. Ji nesukelia problemø, jei priimamasis yra greitas ir platus. Tada nei kasos aparato svoris, nei iðskirtinis dydis nëra rimta problema. Rizika atsiranda, kai nëra kasos prisijungimo. Tada geras iðeitis yra mobilus kasos aparatas su maþais matmenimis. Be jokiø problemø, svarbu, kad ji bûtø ið tam tikros reikðmës á kità. Netgi pasiimkite jus á kliento namus ar biurà.Kai kurie mobilieji kasos aparatai sëkmingai prisitaiko prie moters piniginës ir netgi kailio kiðenëje. Ji nekelia abejoniø dël to, kad nedidelis tokio kasos svoris ir dydis puikiai susikaupia per keièiamà praktikà patalpose ir toli esant sudëtingoms sàlygoms. Ávairûs naudingi priedai, pvz., Silikoniniai dangteliai ar klaviatûros padëklai, padidina kasos naudojimo patogumà ir jo funkcionalumà naujausiomis sàlygomis.Verta prisiminti, kad prisitaikydami prie apsipirkimo kasos aparate.