Kasos pirkimas ir grathinimas

Kasos aparato pirkimas yra sudëtinga uþduotis, ypaè pradedantiesiems verslininkams. Nieko kito. Rinkoje yra ðimtai pavyzdþiø, kuriuose yra daug papildomø dydþiø ir árenginiø. Tada kyla klausimas, koks pavyzdys turëèiau pasirinkti?

Prieð nustatydami save, turime nustatyti darbo tipà. Jei mes sukursime paslaugà kliento patalpose, bus pristatyta geriausia mobilioji pinigø maðina. Su pakeitimais, atidarius didelæ parduotuvæ, verta apsvarstyti fiskaliná terminalà, kuris yra patogus ir naujas variantas. Nauji bityno fiskaliniai kasos aparatai yra ástaiga, uþsiimanti menu ir kasos aparatø platinimu bei aptarnavimu. Jis turi labai platø pasiûlymà ir tai priklauso nuo mûsø, kokio sprendimo mes sprendþiame. Kai kurie prietaiso tipai. Taèiau specialistai pabrëþia, kad prieð pirkdami, turëtume patikrinti, ar pardavëjas taip pat siûlo kasos paslaugas. Kodël? Dël keliø prieþasèiø.

Visø pirma, kiekvienas kasos aparatas turi bûti uþregistruotas. Tai yra svarbus ir bûtinas formalumas. Gërimas ið registracijos lygiø yra fiskalizacija, kurià teritorijoje - ágaliotasis aptarnavimo darbuotojas. Trumpai tariant, be fiskalizavimo, bankas to nepadarys tinkamai ir teisëtai.

Antra, kasos aparatas, kaip ir visi prietaisai, gali atsisakyti paklusti mums. Su pasirinktais gedimø tipais galime susitikti su savimi, taèiau daþnai reikia specialisto. Ir èia kyla klausimas, ar verslininkas, kuris mums suteikia patiekalà, taip pat siûlo dëmesá tokiuose dalykuose? Laimei, dar daugiau ámoniø teikia tokias paslaugas.

Kitas labai svarbus klausimas yra trumpas kasos aparato techninis patikrinimas. Kiekvienas verslininkas privalo tai organizuoti bûtinai. Lenkijos ástatymas aiðkiai apibrëþia: kas, kaip ir kur jie gali atlikti tokias apþvalgas. Pagalba taip pat prieinama èia. Vestuvës metu profesionalai paprastai ateina su lipduku nuo prietaiso galo su þiniomis apie kitos perþiûros datà. Iki paskutinio kasos aparato mums automatiðkai signalizuojame, kad susieti tà dienà, kai reikia perþiûrëti. Visa tai nereikës praleisti, nes kai mes greitai paminëjome, kiekviena vëlavimo diena yra didelë rizika!

Finansinë korporacijos korporacija yra pagrindinis palengvinimas. Be to, ne per brangus. Prietaisø kainos uþtrunka kelis ðimtus zlotø, o puikios bûklës daþnai bûna kartu su kaina. Taèiau prieð pirkdami kasos aparatus, atidþiai apsvarstykime, kuris modelis geriausiai veiks mûsø ámonëje.