Kliniko klasifikacija in vitro

Bioretin

In vitro apvaisinimas yra susijæs su kiauðialàstës ir spermos prijungimu uþ moters kûno. Su in vitro terapija, jie gali naudoti porà, nesvarbu, ar jie yra vedæ ar sëdi neformaliuose klubuose.Indikacijos in vitro yra:1. sumaþëjæ spermos parametrai (nepriklausomai nuo prieþasties,2. nesugebëjimas sukelti ovuliacijà;3. kiauðintakiø obstrukcija, \ t4. endometriozë,5. gedimas naudojant ávairius pagalbinës reprodukcijos metodus, \ t6. nesugebëjimas nustatyti nevaisingumo prieþastys.Viena ið tinkamiausiø nevaisingumo klinikø Lenkijoje yra Krokuvos klinika in vitro.Skirstomo gydymo eiga egzistuoja keliais etapais.Pirmasis vizitas yra pageidaujamas abiem partneriams, reikia atlikti visus medicininius nevaisingumo gydymo dokumentus. Vizito metu atliekamas medicininis tyrimas, be to, atliekamas moters tyrimas. Þmogus gauna uþklausà dël jautriø paieðkø.Kituose apsilankymuose gydytojas, remdamasis tyrimø rezultatais, pasirenka in vitro apvaisinimo metodà. Jei to reikia, jis uþsako kità iðsamià patirtá.Toliau asmuo turi þinoti hormoninæ stimuliacijà. Projektas yra padidinti brandþiø oocitø skaièiø. Gydytojas nurodo ultragarsà ir eksperimentus, remdamasis ðiais rezultatais, nustato oocitø surinkimo in vitro apvaisinimui datà.Tam tikru metu pacientas á gydymà patenka á gydymà. Anestezijos metu jis stovi 15 minuèiø. Partneriø ataskaitos ir klinika siekia suteikti spermà labai paruoðtoje klinikoje.Laboratorijoje ðeðios ið surinktø kiauðiniø làsteliø yra pastatytos spermatozoidais. Tokiu bûdu atsiranda embrionai.Træðtos oocitai dedami á inkubatoriø, kuriame jie turi tinkamas sàlygas.Vienas ar du embrionai iðskiriami træðimui ir jie yra ásitaisæ á gimdos ertmæ, kad jie galëtø ten ásikurti.Pacientas po apvaisinimo turi bûti ramus gyvenimo bûdas. Taip pat rekomenduojamas seksualinis susilaikymas, kol atliekami nëðtumo testai. Po 12 dienø pacientas praneða klinikai bandymo ástaigoje, kurioje nustatomas HCG lygis, patvirtinantis nëðtumà.