Kolposkopija ir erozija

Kolposkopas yra nepakeièiamas prietaisas, plaèiai naudojamas tyrimø, susijusiø su gimdos kaklelio ligomis, srityje. Jis naudojamas citologiniams makðties ir gimdos kaklelio tepinëliams ieðkoti.

Ðiuo metu visi kolposkopai elgiasi lengvi ir ðviesûs. Galima visam laikui archyvuoti dinaminius vaizdus, perþiûrëtus árenginyje. Ðiuolaikinë elektronika ir pantografai suteikia galimybæ atlikti tikslius judesius bet kurioje plokðtumoje, todël kolposkopinis tyrimas yra daug ramesnis. Dauguma tipø yra aprûpinti skaitmeniniais fotoaparatais, todël galite archyvuoti tyrimo eigà. Áraðas gali bûti kolpofotografija, skaitmeninis archyvavimas elektroninëje laikmenoje arba vaizdo áraðymo forma.Pateikiami pagrindiniai bruoþai, kuriuos turëtø apibûdinti geros kolposkopo bûklës. Visø pirma tai reikalauja aukðèiausio lygio organizavimo. Ji turi uþtikrinti puikià vaizdo bûklæ, aiðkios nuotraukos ir vaizdo áraðai taip pat turi bûti aprûpinti specializuota programine áranga, kurios dëka gausiai bus kruopðèiai analizuojama surinkta vaizdo medþiaga. Jame taip pat yra plaèiausias árenginio stabilumas.Optimali kolposkopo formos optinë sistema paprastai remiasi Vokietijos gamybos læðiais. Optinë sistema taip pat turëtø bûti aprûpinta priartinimo reþimu. Geriausi pavyzdþiai leidþia apytiksliai 20 kartø. Renkantis kolposkopà atkreipkite dëmesá á fokusavimo piko ir fokusavimo diapazonà. Kuo daugiau, tuo daugiau.Geriausi prietaisai turi turëti pantografo rankenà, kuri leistø lengvai ir tiksliai pasiekti bet kokià galimà plokðtumà. Ranka turi bûti blokuojama, kad ji galëtø bûti palikta tam tikra kryptimi.