Krovinio atheminimas ir neutralizavimas

Elektrostatinis áþeminimas yra elektrostatinis áþeminimas, naudojamas transporto ir visø rûðiø degiuose skysèiuose, milteliuose ir dujose. Elektrostatinis áþeminimas didele dalimi sumaþina sprogimo ar ávairiø degiø medþiagø uþsiliepsnojimo rizikà, atsirandanèià dël sprogimo. Nekontroliuojamas iðleidimas gali uþsidegti skystá ir dujø miðiná, taigi ir sprogimà.

Þinoma, galima paðalinti savaiminio uþsidegimo ir sprogimo pavojø. Kad bûtø galima, galimas transportuojamas konstrukcijas turëtø turëti rimtà áþeminimà arba kontroliuoti elektrostatiniø krûviø iðleidimà. Ðis elektrostatinio áþeminimo modelis þymiai sumaþins transportuojamø degiø medþiagø sprogimo rizikà. Ðis standartas turi paprastà áþeminimà, susijusá su áþeminimo gnybtu ir viela. Þemës áþeminimo laidams bûdingas maþas elektrinis pasiprieðinimas ir ypaè didelis atsparumas mechaniniams paþeidimams. Þinoma, galima naudoti pavojingesná áþeminimà, kuris yra apsaugos sistema, leidþianti transportuoti ar iðleisti gaminá tik tada, kai áþeminimas yra tinkamai prijungtas.Ar abejojate, kai naudojate ðá tipà? Jie daþniausiai naudojami pakroviant ir iðkraunant geleþinkelio ir keliø tanklaivius, cisternas, statines, taip pat proceso árengimo elementø árodymus. Sprogimo rizika taip pat sukelia kitø rûðiø degiø medþiagø sumaiðymà ir purðkimà arba pumpavimà. Tuo metu, kai trikdomas degus turinys, elektriniai krûviai susidaro kontaktuojant arba atskiriant molekules. Kai atsiranda elektrostatinis krûvis ir prisijungia prie degiø medþiagø grupës, tai tampa grësme. Svarbus bet kokios apsaugos nuo elektrostatinio iðkrovimo principas yra toks stiprus spaustukas ir tinkamai parinktas kabelis, suteikiantis galimybæ atlikti elektros ákrovimà, kol jis bus áþemintas.Brangus yra tai, kad áþeminimo gnybtai ir kabeliai turi atlikti labai grieþtas gaires, nustatytas bandymo linijoje. Ðiuo metu geriausius rezultatus pasiekia modernûs sistemos áþeminimo tipai.