Liublino dulkio dalinimas

Nuo sparèios pramonës ðakø, pirmiausia susijusiø su prekiø perdirbimu ir turtingomis medþiagomis, plëtros, gamybos ámonës kovoja su pernelyg dideliu apdulkinimu darbo aplinkoje. Komplikacijos, susijusios su ðiuo metu, nëra susijusios su vienu saugos sluoksniu, nes, kaip daugelis ið mûsø þino, ekonominës dulkës taip pat yra degios, galbût sprogusios ar deganèios.

Taèiau ir svarbiausia yra darbuotojø sveikata, kuriems kyla neigiamas dulkiø tarðos poveikis. Kaip rodo tyrimai, uþdirbti pinigus pernelyg dulkëtoje patalpoje eina á daugelá ligø, pradedant nuo kvëpavimo centro ir plauèiø vëþio problemø.Kadangi ámonës rûpinasi darbuotojø sveikata ir komfortu bei galvoja apie saugà darbo vietoje, ámonës investuoja á vis palankesnes dulkiø iðtraukimo sistemas. Rinkoje yra daug ámoniø, kurios sustabdo visapusiðkà dulkiø surinkimo sistemø montavimà. Ágyvendinami individualûs tikslai, kuriuose sprendimai yra pritaikyti konkreèios gamybos ámonës poreikiams.

Be ciklono dulkiø separatoriø, naudojami audiniø filtrai. Oro valymo technologijos priklauso nuo dulkiø, su kuriomis turi susidurti biuras.Þinoma, kad aðtrinant, ðlifuojant ir poliruojant susidaro daug rimtø dulkiø. Kiti dulkiø susidarymo ðaltiniai yra medienos, biomasës, stiklo, keramikos, kalkiø, metalurgijos ar kasybos pramonës procesai. Kaip jau þinoma, jos poveikis turi didelá kenksmingà poveiká sveiko sveikatai ir daþnai þmonës, kurie susidaro dulkëtoje aplinkoje, kenèia nuo profesionalaus diskomforto. Tarp dabartinio veiksnio bûtina dirbti kuo daugiau problemø, kad darbo aplinkoje sumaþëtø dulkiø.

Ðiuolaikinës filtravimo sistemos turi didelá komfortà ir platø veiklos saugumà namuose, kuriuose susidaro per didelis dulkiø uþterðtumas. Ðieno paðalinimas yra bûtina sàlyga, kad tokia ámonë veiktø sklandþiai, nes tai nëra verta taupyti filtruojant organizmus ir verta investuoti á tikràjá árenginá. Yra keletas kompanijø, kurios specializuojasi dulkiø ðalinimo árenginiuose Lenkijos rinkoje ir naudoja ávairius metodus ir sprendimus. Nuo sudëtingø moduliniø sistemø iki tam tikrø hibridiniø árenginiø.