Mados dou hexeline

Praëjusá ðeðtadiená baigësi paskutinës vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë nemaþai þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai ádëjo á privalomà sezonà. Tarp auditorijos galëtume netgi nustatyti kelias áþymybes, þurnalistus ir politikus.Paroda buvo rafinuota paèiu artimiausiu momentu, o pilnatvë ávyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo labai sàþiningus ir ðviesius aukðtos spalvos audinius, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo pritraukti á erdvius, spalvingus maxi sijonus su nërimo dydþiu. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Ðiltais drabuþiais dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su stipriais þiedais, papuoðtais nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas paskutinei ceremonijai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus dedamos á vaiko artimà namà. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai palaiko ávairius ðiltus ir teigiamus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai skundësi dël jø rezultatø aukcionuose, o tada sandorio objektas buvo net apsilankymas konkreèioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija pasieks þurnalus jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø prieinamos atvirkðtinës kolekcijos nei stacionariosiose parduotuvëse.Mûsø drabuþiø gamintojas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Visame pasaulyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma ðiame daugelyje geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Dabar ir tada ðis pavadinimas sukelia kolekcijas mainais su didþiuliais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad daugelis prieð parduotuvës pradþià jau tuos, kurie jau yra pasirengæ individualiam ryte, atsiduria ilgose eilëse. Ðios dienos kolekcijos vengiamos.Ðios institucijos produktai jau daugelá metø buvo puikiai pripaþinti tarp gavëjø, daugiau ðioje srityje ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenukrenta, jau nekalbant apie daugybæ jo gautø apdovanojimø, kurie patvirtina, kad produktai yra aukðèiausios kainos.

Þiûrëti savo parduotuvæ: Barjeras, vienkartiniai drabuþiai