Medienos apdorojimo budai

Medienos apdirbimas vis dar yra gerai þinomas verslumo filialas. Nepriklausomai nuo to, ar dailidæ atlieka vienas asmuo, ar ádarbina daug þmoniø, vienas ðios profesijos ástatymas lieka nepakitæs.

Gërimas, visada lydintis mechaninio medþio apdirbimo procesà, yra ðalutiniø produktø, pvz., Droþliø ir dulkiø, sukûrimas.

Long&Strong

Kiekvienas, kuris bent kartà egzistavo medienos apdirbimo parduotuvëje, þino, kad dailidþiø maðinø apsuptas áëjimas gali sukelti aprangos ir þetonø apdulkinimà prie avalynës. Tai atskleidþia reikalinga padëtis, taèiau tai nëra paskutinë taisyklë, kuri yra paskutinë taisyklë.

Droþliø ir dulkiø buvimas dailidþiø salës salëje turi skirtingà grësmæ. Be svarstymø, susijusiø su drabuþiø estetika, kiekvienas ið jø yra galimas gaisro pavojus. Dþiovinti, smulkûs traðkuèiai ir buvo labai degûs. Jei manote, kad medienos pjaustymo metu gali atsirasti net kibirkðèiø, arba iðskirtinai elektros instaliacija, galite beveik ásivaizduoti, kaip lengva kilti.

Su dulkëmis sutelkta ir kita pavojinga problema, kuri yra galimybë dalytis ore esanèiomis dalelëmis. Ðis fizinis reiðkinys, kuris yra jo veikimo metu, kelia rimtà þalà dideliø þmoniø turtui.

Puikus sprendimas, leidþiantis sumaþinti medienos apdorojimo ðalutiniø poveikiø laisvà judëjimà, yra tinkamai suplanuotas kûno apdorojimas, kuris yra dulkiø surinkimo árenginys. Ðis prietaiso tipas, paprastai prijungtas tiesiogiai prie maðinø, leidþia dulkes ir lustus iðtraukti jø kilmës etape ir tada iðsiøsti á saugyklà. Dël to jie turi svarbiø priemoniø, kurios pagerina darbà ðioje procedûroje.