Medine spinta

Netrukus lauktas pavasaris ateina. Todël ne tik galimybë prarasti keletà papildomø kilogramø, bet ir keistis mitybos áproèiais. Ðiltesnis oras skatina mus atsisakyti sunkiai virðkinamos dietos, paremtos kûnu ir pienu, ir pasinaudoti salotø sveikata.

vitaminaiSalotos yra tikra vitamino bomba. Jie suteikia mums visus komponentus, bûtinus svarbiam sistemos veikimui. Lenkai visuomet visada linkæ siekti daugiau gyvulinës kilmës gaminiø. Todël daugelis mûsø tautieèiø kenèia nuo ðirdies ir kraujagysliø ligø. Koronarinë ðirdies liga, aterosklerozë ir hipertenzija vis dar yra labai svarbios vyresnio amþiaus þmoniø mirties prieþastys. Daþniau valgyti salotas ir maþinti gyvûninës kilmës produktus sumaþina labai iðvardytø ligø rizikà.

virðkinamumasDarþovës yra daug subtilesnës nei kûno ir pieno produktai. Jie trunka maþiau virðkinimo sistemoje, dël ko mes jaustume geriau po valgymo. Darþovës turi ðarminæ reakcijà, o ne mësos produktus. Dël ðios prieþasties jie neturi temø, susijusiø su rëmeniu ir pernelyg rûgðtingumu. Tada dieta, pagrásta salotø valgymu, yra praktiðkesnë ir ðvelnesnë jûsø virðkinimo planui.

Lengva paruoðtiSalotø paruoðimas niekada nëra sudëtingas, ypaè jei turime pakankamai árangos. Elektrinis darþoviø smulkintuvas leis mums juos greitai iðsiaiðkinti. Viskas, kà jums reikia padaryti, yra pasirinkti darþoves, ið kuriø mes ketiname pagaminti salotas, susmulkinti jas su maðina, sumaiðyti ir pabarstyti citrinos ekstraktu. Po keliø minuèiø mes turime gerà ir maistingà maistà.

ðiluminisPrieð atvykstant saulëtoms ir ðiltoms dienoms, verta prarasti þiemà sukauptø riebalø. Efektyviausias bûdas pasiekti savo svajoniø figûrà yra dietos, paremtos darþovëmis ir salotomis, áspûdis. Jûs greitai suþinosite, kad jis turi bûti daug geresnis su tradiciniais lenkø bigoðais ir kiaulienos gabaliukais. Kà gera paruoðti skanios salotos neturëtø bûti virëja. Viskas ko jums reikia - vaizduotë ir vaizduotë. Tai tik nori mûsø, ið kuriø ingredientø mes sukursime graþià ir didelæ salotà.