Parduotuve ir kasos aparatai

Naujausi PVM ástatymo pakeitimai, kurie prasidëjo 2015 m. Sausio mën., Paskatino vëlesniø verslininkø grupiø atsiskaitymus naudojant kasos aparatus. Ir nors kai kurie verslininkai vis dar yra atleisti nuo ápareigojimo iðduoti kvitus, ámonës, parduodanèios savo paslaugas klientams, privalo apmokëti savo energijà naudodamiesi kasos aparatais.

Kas turi þinoti, kaip mokëti kasoje?Kasos aparatai reikalingi ámonëms, kurios naudojasi mûsø vaidmeniu fizinëms moterims (B2C. Ir bendrovës, kuriø metiniai pirkimai nevirðija 20 000 PLN, neprivalo iðduoti fiskaliniø pajamø. Savo ruoþtu, jei verslininkas pradeda savo veiklà per mokestinius metus, ápareigojimas turëti kasos atsiranda tada, kai apyvarta virðija 20 000 PLN. Toliau plëtojant, yra veiklos rûðiø katalogas, kuriam nereikia iðraðyti kasos spaudos.

Pagalba ir tikslai, susijæ su kasos aparatu.Prieð pradëdamas uþdirbti pinigus ið kasos, verslininkas privalo apie tai praneðti savo mokesèiø inspekcijai kartu su adresu, kuriame bus naudojamas kasos aparatas. Kartu su ðiais dokumentais turite pateikti kasos aparato pirkimo originalà ir sertifikatà, patvirtinantá, kad ásigytas kasos aparatas atitinka techninius ir paprastus reikalavimus - PVM ástatymo duomenis. Formalûs reikalavimai, kurie turi bûti atlikti prieð naudodami kasos aparatus, derinami su atlyginimu, kurá galite uþdirbti uþ kasos pirkimà. Atleidimas nuo mokesèiø, kartu su kasos pirkimu, yra iki 90% kasos pirkimo kainos, nors ir ne daugiau kaip 700 PLN. Kasininkas turi paminëti ir nuolatiná aptarnavimà ágaliotose vietose, o kasos paslauga negali bûti teikiama reèiau nei kas 25 mënesius. Dël ðio sezono pratæsimo gali prireikti gràþinti piniginio kasos pirkimo ástaigà.

Kasos aparatas yra daugiau nei bûtinybë iðduoti klientams originalius èekius ir 2 metus saugoti èekiø kopijas, tikëtis nuo ataskaitiniø metø, kuriais jie buvo pateikti, pabaigos. Kasos aparato naudotojas taip pat turi spausdinti kasos kasdienio, savaitinio ir mënesio ataskaitas.