Pozicionavimo puslapiai wodzisuaw ulaski

Tarp mûsø yra didelis socialinis spaudimas, kad uþdirbtume nuostabiausius produktus antroje gyvenimo srityje. Mes turime didþiulá poreiká pasiekti rezultatø ir saviraiðkà.Ne, ne viskas gali susidoroti su aplinkos keliamais reikalavimais. Yra baimë ir psichinë átampa, kurià stengiamës sumaþinti iki tolimø tipø.

Yra daug sveikø metodø, kaip sumaþinti stresà - kiekvienas turëtø rasti tinkamà kelià.Taèiau mes pasirenkame, atskleidþiame trumpiausià kelià ar priklausomybæ. Daþniausios priklausomybës susijusios su kenksmingø stimuliatoriø naudojimu - priklausomybe nuo alkoholio, narkotikø ar apsipirkti ðiltose visuomenëse, civilizacijoje: nuo maisto, kompiuterio, apsipirkimo, azartiniø loðimø.

Alkoholizmas yra labiau pavojingø, rimtø priklausomybiø padariniø. Ði priklausomybë netaikoma tik tiesiogiai priklausomam asmeniui - tai drama visai ðeimai.Kompulsinis alkoholio vartojimas sukelia sutrikusià kognityvinæ þmogaus funkcijà, psichiná tirpumà, vidiná ir iðoriná sveikatos sutrikimà.Vyras, priklausantis nuo alkoholiniø gërimø reguliariai - prieðingai ásitikinimams, gërimo dozë nenori bûti tikra. Svarbus yra reguliarumas ir tai, kad priklausomybë lemia gyvenimo bûdà. & Nbsp; Svarbu pastebëti trikdanèius signalus ir pradëti gydymà.

Narkotikø gydymas yra geresnis tuo, kà anksèiau pradëjote. Ne be reikðmës yra puikus ryþtas ir nuomonë apie kovà su priklausomu asmeniu, tik kraðtutiniais atvejais nuo priklausomybës spàstø atsigaunama tik specialisto pagalba. Ðiuo metu yra daug centrø, teikianèiø konsultacijas, psichologinæ pagalbà ir veiksmingà priklausomybës terapijà. Problemà iðtyrë mokslininkai ir paaiðkinti priklausomybiø mechanizmai, kurie turi átakos gydymo veiksmingumui.

Vertëtø suteikti profesionalià pagalbà sprendþiant nuo priklausomybës nepriklausomà gyvenimà.