Prancuzo kalbos vertimas

Straipsnio vertimas yra gana didelis. Jei mums reikia iðversti tekstà, mums reikia ne tik rûpintis „iðmoktais“ þodþiais ir patiekalais, bet ir þinoti daugybæ idëjø, bûdingø visai kalbai. Tai yra faktas, kad moteris, raðanti angliðko stiliaus tekstà, neatrodo grynai „akademiniame“ variante, bet naudoja savo unikalius stilius ir minëtas idiomas.

Sutartyje su tuo, kad visuotinio interneto tinklo asmuo vis dar didëja, daþnai reikia versti svetainæ. Pvz., Sukuriant svetainæ, kurioje mums reikia didesnës gavëjø vertës, turime jà sukurti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pavyzdþiui, anglø kalba ir mûsø kalba, turëtumëte ne tik iðversti, bet ir pati energija, kad iðreikðtumëte savo sakinius ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Kada tikimasi jos ágyvendinimo? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná naudodami „Google“ vertëjas. Nors bendra þinutës prasmë bus iðsaugota (mes pamatysime, kokia yra konkreti svetainë, jau logiðka sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Tai ámanoma, nes „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà tekstà tiesà „þodis þodþiui“. Darbe mes nesitikime sukurti profesionalaus, daugiakalbio tinklalapio, pagrásto ðiais mokymais. Taigi, praktiðkai, interneto puslapiø vertëjas trumpiausiu bûsimu þmogumi nepakeis maðinos. Net ir geriausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo galimybës. Vienintelis dalykas, kuris valdo, yra sekti þmogaus logikà, perkeliamà á pasirinktà programavimo kalbà. Todël net geriausios teksto vertimo paraiðkos gerokai atsilieka nuo profesionaliø interneto vertëjø, ir tikriausiai tai bus visam laikui. Jei kada nors yra sukurta paþangi priemonë, suteikianti galimybæ paprasta ir abstrakta "màstymo", tai bus paskutinis mûsø civilizacijos rezultatas. Apibendrinant, gerø vertëjø mokymo plane bûtina sukurti tinkamas didaktines priemones, kurios ne tik mokytø vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir remia abstraktø tam tikros kalbos supratimà.& Nbsp;