Psichine liga f 43

Psichikos ligos vis daþniau veikia lenkus. Pagal statistikà, kas ketvirtas tautietis kovoja su lengvesnëmis ar didesnëmis ligomis dël psichikos aplinkos. Kodël gëdëmës praðyti apsaugos?

Psichikos sutrikimai gali atsitikti visiems, neturintiems lyties, amþiaus, iðsilavinimo, visuomenës statuso ir gyvenamosios vietos. Populiariausi psichologinës vietovës taðkai yra pasikartojantis nerimas, staigûs panikos priepuoliai, streso sutrikimai, demencija ir depresija. Jei nesijauèiate patenkinti gyvenimu, jus kankina fobijos, jûs bëdate su poilsiu ar prarasite prisiminimus, kreipkitës á specialistø pagalbà. Jei sveèias jûsø aplinkoje elgiasi skirtingai ir esate susirûpinæs, pabandykite átikinti tà veidà organizuoti apsilankymà psichiatre. Neávertinkite nerimà kelianèio elgesio.

Kodël neturëtumëte vengti lankyti psichiatrà? Jis yra specialistas, kuriam þmogaus psichika neturi paslapèiø. Psichiatras - tai gydytojas, kuris nespræs jus per savo negalavimø ir problemø prizmæ. Ar asmuo, kurio kompetencija padës jums gráþti á teisingà gyvenimà. Valgyti be baimës, streso, abejoniø ir gëdos. Psichiatro vizitai nëra prieþastis gëdytis, jie yra pavyzdys kitoms moterims, kurios susiduria su sunkiomis problemomis. Greitai psichiatrijos prieþiûrai dëka ji sugeba efektyviai ir greitai gyventi normaliame gyvenime.

Patirtø Krokuvos psichiatrø pagalba yra naudinga defektams ir psichikos sutrikimams. Mûsø specialistø dëka parama teikiama ne tik kenèianèiam, bet ir greièiausiai.