Salotos 7 ingredientas ewa virejai

Ðvieþios, sultingos salotos yra neatsiejama daugelio vidaus ir ne tik mûsø patiekalø dalis. Jie gali bûti dedami praktiðkai bet kokioje darþovëje, kartu su nepaþástamais þmonëmis didelëje proporcijoje ir gerai prieskoniais. Nenuostabu, kad negalime ásivaizduoti kasdienio antrojo patiekalo be apetitinës salotos, kuri ne tik praturtintø tradicinës mësos skoná su bulvëmis, bet ir yra tikroji vitamino bomba, reikalinga, kad mûsø kûnas bûtø geros bûklës.

Naminës salotosParuoðtas salotas galima ásigyti prekyboje, estetiðkai supakuotas á plastikinius konteinerius ir puikiai pagardintas. Taèiau daugeliu atvejø daug daugiau skonio savarankiðkai sudaranèiø salotø, o realus jø trûkumas yra poreikis patrinti visas darþoves ant groteliø arba kankinti jø smulkinimà. Taip yra todël, kad bet kuriame namuose galite naudoti elektriná darþoviø trupintuvà. Ðis maþo dydþio prietaisas, kuriame yra virdulio arba puodo dydis, tikrai tinka visose virtuvëse. Jame yra patogi talpykla, á kurià mes ádëjome nuluptø darþoviø sumas arba galime supjaustyti á trumpesnius fragmentus. Smulkintuvas turëtø sugebëti susidoroti su gera bûsena net ir su visomis salierais ar burokëliais.

Elektrinis darþoviø trupintuvasToks smulkintuvas yra sprendimas, kaip vos per kelias sekundes sukurti skanius, aromatinius salotus. Viskas, kà turime padaryti, yra morkø, svogûnø, kopûstø ar kitø darþoviø mëtymas deriniu, kurá mes labai pageidaujame, ir ájunkite maðinà, o po keliø minuèiø galime paimti visà kapotø darþoviø konteinerá. Be to, viskas be nuvalykite pirðtø ir nagø ant trintuvo ar ðlifuojant darþoviø sultis visoje virtuvëje - estetiðkai, lengvai ir teisingai. Toks smulkintuvas tikrai bus naudingas bet kuriai namø ðeimininkei, kuri nori, kad jos ðeima apetità valgytø ðvieþià salotà, ir kurià nenorite valyti darþoviø grilimui kasdien. Tai prietaisas, kuris apsaugo jûsø laikà ir linkæs valgyti daug þaliavø, ðvieþiai kapotø darþoviø!