Scenarijo svetaines vertimas

Svetainë yra visø kompanijø vitrina, todël ji turi bûti gerai pristatyta ir turinys turëtø bûti átikinamas visiems vartotojams. Jei pasiûlymas skirtas nuotoliniø ðaliø klientams, tuomet svetainë yra ta paèia kalba, ypaè kelioms.

Statybos paslauga nori bûti pritaikyta kiekvieno kliento poreikiams. Verta apsvarstyti, kokiomis kalbomis iðreikðti savo pasiûlymà, kad jis turëtø bûti prieinamas visiems. Be to, átaka negali turëti klaidø ar praleidimø, todël geriausia versti profesionalams.

Tai, be abejo, apima ir institucijas, kurios verèia svetainiø vertimus, taip pat ir lenkø kalbas á uþsienio kalbas, ir atvirkðèiai. Remdamiesi vienos ið tokiø institucijø paslaugomis, neturëtumëte nerimauti, ar iðverstas turinys bus gerai susietas. Skonis, net jei puslapio turinys yra teksto pakete, já galima lengvai iðversti.

Svarbu, kai vertimo biurui rekomenduojama, kad vertëjai atsiþvelgtø á rinkodaros mechanizmus, taip pat á pradines rinkos sàlygas. Dël ðios prieþasties á konkreèià kalbà iðversto puslapio turinys neiðmanomas nei dirbtiniu, nei klichiniu. Todël jis gali bûti sukurtas paskutiná kartà, kad galimybë bus stipri ne tik originalo kalba, bet ir valstybëje, kurioje ji verèiama.

Taèiau, jei turinys pateikiamas tiesiogiai ið interneto kortelës, vertëjai taip pat iðsaugojo formatavimà. Be jokiø pastangø, galima iðversti tekstà, kuris yra nurodytas lentelëje, diagramoje arba uþ kità grafiná ekvivalentà.

Be to, biuras plëtoja visà HTML failo struktûrà kitai kalbai, panaðiai kaip puslapyje, kuris turëtø bûti verèiamas. Paskutinëje technikoje, pasirinkdami kità kalbà, galite tikëtis, kad nebus jokiø techniniø problemø svetainëje.