Skydliaukes neuroze

Mes ástrigo tamsiuose laikuose, kuriems reikia nuolatinio prieinamumo. Gyvenimas reikalauja nuolatinio árodymo, kad mes nesame kenksmingesni nuo originalo ir kad mes nesame nedaug ið naujøjø. Tokia rasë sukelia fobijà vyrams, sukelia neurozæ ir depresijos laikotarpá. Gali padëti psichologas Krokuva, kuris naudojasi puikiais ðios srities specialistais.

Verta atkreipti dëmesá á dëmesá, nes neapdorota fobija, neurozë ar depresija ne visuomet prasidës vieni. Psichologo pagalba yra labai naudinga, kai negali susidoroti. Mes ne visada siekiame pagalbos. Mes daþnai gëdëmës reakcijø ið draugø perspektyvos. Ir mes bijo liesti liûdnai þenklà. Taèiau rûpintis kitø nuomonëmis nëra tinkamas dalykas. Mes netinkamai valdome ir turëtume pareikalauti, kad ji kuo greièiau atsikratytø. Mes padësime psichologams - gydytojams, naudingiems didesniuose miestuose, daugelis specialistø, turinèiø biurø, kuriems reikia dëmesio tiems, kuriems jos reikia. Specialistas arba psichologas turi reikiamà kvalifikacijà, kurià patvirtina reikalingi dokumentai. Tada jis ágalioja já teikti psichologines paslaugas ir nukreipti diagnozæ, taip pat sprendimà ir nuomonæ. Kai reikia psichologinio konsultavimo arba atitinkamo liudijimo, kurá sukuria psichologas, verta pasiduoti namams arba gràþinti nfz spintas. Prireikus po recepto reikës psichiatro. Mes galime kreiptis tik á psichologà patarimui, kasdieniø problemø istorijoje. Psichologas gali bûti moteris, kuri atlieka psichologinæ terapijà, kuri pagaliau supranta konkretaus asmens padëtá arba naujumà. Psichologas gali bûti suinteresuotas atlikti psichoterapijà, nes psichologiniai tyrimai prideda savo mintá apie þmogaus psichikà. Bet ne kiekvienas psichoterapeutas turi bûti psichologas, nes Lenkijos ástatymai leidþia visiems susidoroti su psichoterapija.