Sportinio valeio gamintojas

Naujajame ðeðtadienyje ávyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos pristatymas. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø dalá, kuri nusprendë patikrinti, kà dizaineriai paruoðë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas buvo arèiausiai detaliø ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vaidmenys buvo pagaminti ið natûraliø ir maþø audiniø su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo labiausiai suinteresuoti erdviais, spalvingais „maxi“ sijonais kolekcijoje, sukurtame nërimo metu. Be to, jiems taip pat turëjo átakos nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su pintinëmis ir siuvinëtais bikinais. Lengviems drabuþiams dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po ðou baigësi ypaè ilgà laikà sukurtø graþiø vestuviø kûriniø aukcionas. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, kai kurie drabuþiai ið labiausiai nutolusiø kolekcijø buvo parduoti aukcione. Pajamos, surinktos ið paskutinio pardavimo, bus pervestos á Lenkijos naðlaièiø namus. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius gerus ir papildomus veiksmus. Jos savininkai jau ne kartà pardavë savo produktus pardavimui ir kaip aukciono objektas buvo net tikras gamyklos apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija pasieks parduotuviø dabar geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø verslà, kuriame rinkiniai bûtø prieinami ne tik stacionariuose versluose.Gerai þinomas drabuþiø þenklas egzistuoja vien tik su plaèiausiais drabuþiø gamintojais pasaulyje. Ji turi keletà gamyklø bet kuriame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, paskutinëje vietoje, daug efektyviausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ðis darbas vyksta kolekcijose, sudarytose su Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra visiðkai pripaþintos, kad prieð prisijungdami prie parduotuvës tie, kurie jau yra pasiruoðæ ryte, susipaþins vienas su kitu didelëmis eilëmis. Ðios kolekcijos vyksta ðià dienà.Ðios kompanijos rezultatai jau daugelá metø greitai susiduria su klientais tiek regione, tiek ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenukrenta, jau nekalbant apie daugybæ jos pasiekimø ir árodanèiø, kad rezultatai yra didþiausios vertës.

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclave