Sprogimas ir gaisro pavojus

Direktyva 94/9 / EB (ATEX yra normatyvinis þodis, kuris taip pat priskiriamas prietaisams, taip pat ir valdymo sistemoms. Aptariami prietaisai visø pirma skirti juos iðmesti á atstumus, kuriuose gresia metano ar akmens dulkiø sprogimas. Ði informacija yra 1994 m. Kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos dokumentas.

Mûsø teisinëje sistemoje buvo supaþindinta su 2005 m. Gruodþio 22 d. Ûkio ministro reglamentu. OL Nr. 263, punktas 2203 Pagrindinis direktyvos tikslas yra visø pirma suderinti valstybiø nariø ástatymus, susijusius su prietaisais, ir apsauginius metodus, kuriuos atsisakoma vartoti tose vietovëse, kuriose gresia iðmetamas metanas ar daugiau akmens angliø dulkiø. Galø gale, direktyva taip pat taikoma árenginiams ir, be to, apsaugos sistemoms, skirtoms naudoti esant sprogstamiems nuotoliams. Tuo paèiu metu reikëtø atkreipti dëmesá á tai, kad direktyva tuo paèiu metu yra susijusi su saugos, kontrolës ir reguliavimo prietaisais. Ðie prietaisai pasisuka á tikslà uþ aptariamø zonø ribø, taèiau tai daro átakà saugiam vaikðèiojimui á potencialiai sprogstamas vietas nukreiptomis priemonëmis ir apsauginiais stiliumi.Yra atleidimas nuo ATEX direktyvos. Aptariama taisyklë netaikoma, inter alia, medicinos produktams, kurie naudojami medicinos bendruomenëje. Ji nëra perduodama buitinei árangai, asmeninëms apsaugos priemonëms, laivams ar transporto árangai.Ðis Europos Sàjungos teisës aktas turi specialius reikalavimus, kurie pateikiami kai kuriuose standartuose. Be to, jame klasifikuojamos sprogmenø sferos, kurios atitinka Priedo Nr. Taip pat 1999/12/12 nutarimø 1999/92 / EC ATEX137 "Dël nedideliø reikalavimø, didinanèiø darbuotojø, galinèiø sukelti gamybà sprogioje aplinkoje", saugà ir sveikatà.Árangos ir apsaugos sistemø atþvilgiu gali bûti taikomos kitos su kitais elementais susijusios direktyvos, kuriose taip pat numatytas CE þenklas. Ðis þenklas turi bûti patikimas, aiðkus ir atsparus.Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX direktyva 2014/34 / ES. Bûdamas paskutinæ 2016 m. Balandþio 20 d. Dienà.