Sprogimo kliutys kasyboje

Apsauga nuo sprogimo yra apsauga nuo sprogimo, kuri yra viena ið svarbiausiø funkcijø tokiose sprogimo zonose. Tinkamai uþsiliepsnojant ar uþsiliepsnojant, turi bûti parengta gera saugos sistema prieð sprogimà. Ðie sprendimai bus naudojami visose srityse bet kokiu bûdu, kuris gali kilti dël gaisro sprogimo.

Tuo pat metu aptariami organizmai bus naudojami visur, kur sektoriuje yra sprogiø dulkiø. Apsaugos nuo sprogimo sistema visø pirma laikoma sprogimo slopinimo veiksniu. Ðis procesas pirmiausia susijæs su pirmosios sprogimo etapo pripaþinimu. Tada naudokite priemonæ, kuri sumaþins sprogimà teisingame árenginyje. Dël to sprogimas nepasklistas ir tuo paèiu metu uþsidega ið karto. Visa tai daro, kad ugnis nepradeda. Aptariama produkcija skirta labiausiai ávairiapusiems sprogimo apsauginiams gërimams ir, jei jis pasiekia savo apsaugos pabaigà nuo jo pabaigos. Jis sumaþina sprogimo produktus. Ðá lygá sudaro tokie veiksniai kaip gesinimo dujø balionai, slëgio jutikliai, optiniai jutikliai, dulkiø jutikliai ir valdymo skydai. Kita bûsena yra sprogimo iðkrovimas. Ðis procesas visø pirma susijæs su sprogimo poveikiu uþ saugomo árenginio ribø. Todël prietaiso slëgis gráþta á atitinkamà lygá. Dekompresijos sistemos perduoda dekompresijos plokðtes, sklendes su savarankiðkai uþsidaranèiu bloku ir nepalankiomis atleidimo sistemomis. Paskutinis apsaugos sistemos laikas nuo pat pradþiø atjungia sprogimà. Yra sprogimo izoliacijos sistema. Jo prioritetas visø pirma yra uþdaryti vamzdynus ar kanalus. Kodël? Pirmiausia dël to, kad du ankstesni metodai paðalina tik gaisro poveiká. Taèiau kai kurie sprogimo liekamieji poveikiai gali praeiti pro vamzdþius ir kanalus, kurie gali sukelti antriná sprogimà, taip pat daug tragiðkø pasekmiø. Taigi, ir uþdarymo sistema mano, kad reikia uþkirsti kelià jau minëtiems antriniams sprogimams. Pavyzdþiui, tai yra gesinimo balionai, uþdarymo voþtuvai, uþdarymo vartø voþtuvai, sprogimo ribotuvai, ðviesos voþtuvai ir pan.