Vakuumine pakuote maistui

Kai kurie sàmoningi vartotojai stebisi, kas yra vakuuminis pakavimas? Þinoma, jie susiduria su gamykloje uþsandarintais produktais, paprastai maisto produktais, dël kuriø mësa, deðros ir pieno produktai iðlaiko savo patvarumà ir nëra jautrûs susitraukimui. Vis daugiau ir daugiau vakuuminiø pakuoèiø produktø yra ir kaip árankiai, skirti naudoti namuose.

Apskritai vakuuminë pakuotë yra maisto apsauga nuo oro, kuri daþniausiai yra pagrindinë maisto skilimo prieþastis. Vakuumas gali bûti naudojamas maisto produktams pakuoti, naudojant paskutiná planà naudojant specialius vakuuminius maiðelius arba vakuuminius konteinerius, kuriems rekomenduojama vakuuminë pakuotë (vakuuminiai sandarikliai arba pakuotojai, sëkmingai panaudojant vakuumines talpyklas, pristatytas á buitinæ árangà, gali bûti naudingi rankiniai siurbliai, kurie palengvina siurblio vakuuminá uþdarymà. .

Oro tiekimo nutraukimas, kai maitinate maistà, padeda iðlaikyti struktûrà, spalvà ir skoná. Vakuuminë pakuotë taip pat prailgina maisto laikymo laikà. Tuo atveju, kai gaminiai turi bûti laikomi kambario temperatûroje, tokiø rezultatø galiojimo laikas turi bûti pratæstas net keturis kartus - jei duona yra 2-3 dienomis, galiojimo laikas yra 7-8 dienos, palaidiems produktams, pvz., Kavai ar arbatai, 2-3 mënesiø saugojimo laikotarpis tæsiasi iki 12 mënesiø. Pasirinktos rûðies mësos, laikomos ðaldytuve, naudojant vakuuminæ pakuotæ, gali bûti apsaugotos iki 60 dienø. Ðaldyti produktai, kuriø patvarumas paprastai pasiekia 6-12 mënesiø, po vakuuminës pakuotës gali bûti laikomi ðaldiklyje iki 26 mënesiø.

Nors vakuuminë pakuotë daugiausia naudojama maisto saugojimui, verta paminëti, kad drabuþius vis dar galima laikyti atskiruose vakuuminiuose maiðeliuose. Paskutiná kartà sëkmës ëmimas ið maiðelio sumaþina saugomø daiktø kieká, todël vakuuminiø drabuþiø saugykla greièiausiai gyvena kaip raktas palikti já maþo ploto prasme.